Tag-arkiv: træer

Grønne arealer – beskæring og nye planter

I slutningen af oktober vil vores gartner begynde beskæring og fældning af vores vildtvoksende træer på fællesarealet. En del træer tæt på haverne – primært hæg – vil blive fældet og andre vil blive beskåret, så vi kommer et skridt tættere på målet for omlægning af vores grønne arealer. Over de sidste par år har vi fået fjernet dobbelthækkene og det vilde brede buskads, og efter den tørre sommer har vi været så heldige at  græsset nu endelig har fået ordentligt fat. Så indenfor få uger er vi klar til at få plantet nyt.

Medlemmerne af grundejerforeningen vil måske huske planen fremlagt af Det Grønne Udvalg på generalforsamlingen, hvor det blev vist at vores grønne arealer vil komme til at indeholde nye lave bede foran de buede bøgehække. Til information for alle, vil der senere dette efterår blive anlagt knapt 30 nye mindre bede forskellige steder i bebyggelsen med lave, stedsegrønne og blomstrende planter. Bedene blive anlagt på græsarealerne foran og mellem de buede bøgehække ind mod fællesarealet samt langs den vestlige side af bebyggelsen ned mod Mikkelborg Allé, dvs. indenfor det areal hvor de tidligere ’dobbelthække’ var før.

Beskæringsarbejdet vil blive udført af vores faste gartner og plantearbejdet af den anlægsgartner, der også står for vores saltning og snerydning om vinteren. Evt. henvendelser vedr. gartnerarbejdet skal rettes til bestyrelsen; vi beder om at man undlader at forstyrre gartnerne under arbejdet. Den nye beplantning vil formentlig først rigtigt kunne nydes til foråret, men mon ikke de fleste allerede efter anlægningen af bedene kan fornemme udtrykket.

Fældning og beskæring af træer og buske vinteren 17/18

I løbet vinteren tager vi hul på en større omgang i området. Vi vil dels fortsætte arbejdet med at fjerne dobbelthække ud mod PM Daells Allé og ned mod Mikkelborg Allé jf. sidste generalforsamling og dels fælde nogle af de meget store træer, som flere har været generet af.

De to egetræer i det østlige område vil således dels blive beskåret kraftigt (det store træ på græsset foran bl.a. nr. 137) og dels blive fældet (træet foran bl.a. nr. 161). Flere har gennem årene været generet af skygge i haverne og træerne er nu så store, at det er dårligt foreneligt med vores små og tætliggende grunde. Vi har endvidere indgået en aftale med de to grundejerforeninger på Mikkelborg Alle, således at vi også kan fælde og beskære de største træer i Rævehullet, der lige nu lægger en række forhaver (fra nr. 103 til nr.115) i skygge.

Det er store ændringer, som vi sætter i værk, men vi er sikre på at resultatet bliver til fordel for foreningen og bringer os endnu et skridt mod at få tæmmet vores arealer. Det passer godt med vores planer om at erstatte de store og voldsomme buske og træer med noget mindre, der også bliver smukt at se på.

Skovskolen vil stå for fældninger og beskæring af de store træer, vores gartner vil fjerne dobbelthækkene.

Arbejdet forventes udført i løbet af vinteren og inden udgangen af februar måned.

Dialogmøde den 6. maj i golfbanesagen

Den 9. maj 2015:
Borgermødet i onsdags blev i den grad et tilløbsstykke (Se indkaldelse og baggrund for mødet nedenfor). Morten Slotved indledte mødet og gennemgik kort de tre forslag fra forvaltningen, hvoraf MPU tidligere har indstillet nr. 2 til forvaltningen – og afslørede at han selv godt kunne kæmpe for forslag nr. 3, som er det, golfklubben selv har foreslået. Med alt, hvad det så må indebære af arbejde for forvaltningen til udarbejdelse af ny kommunal plejeplan, før fredningsnævnet kan tage stilling til kommunens indstilling. Derefter var der debat – i øvrigt uden at nogen af de øvrige kommunalpolitikere blandede sig og uden forvaltningen var på banen for at forklare, hvad der er plads til indenfor gældende lov og ret og hvad der kan overlades til politikerne.

Man kan se Ugebladets artikel om mødet her – bemærk også kommentarerne i debatsporet nedenunder. Det forekommer pudsigt at man kan undre sig over, at Slotsdalen ikke skulle have savnet udsigten til slottet, da der var brædder for vinduerne. Vi, der bor her, ved at vi sagtens kunne se slottet, da der var brædder for vinduerne. Også fra haverne – men ikke så godt så vi kunne se brædderne ..  Det er fornemmelsen af at kunne se langt over et smukt og bølget landskab, som vi savner, og ikke nødvendigvis selve slottet – det står bare for enden af arealet. Beboerne her kan fortælle, at udsigten først forsvandt helt efter træerne blev opstammet og kronen eksploderede for ca. 3 år siden. På det tidspunkt kunne man ikke længere se arealet fra 1. salen af husene længere.

Golfklubben havde fået aktiveret en del spillere (og deres forældre?), der buh’ede og klappede på udvalgte tidspunkter under mødet.  Desværre var der også flere underlødige indlæg fra ‘pro-golfklub’-folk – og de fortsætter i debatsporet. Det må være ærgerligt for golfsporten og forhåbentlig er golfklubben for den slags i det daglige. De fleste af os er forhåbentlig af den overbevisning, at området sagtens kan plejes i respekt for fredningen og stadig give fine muligheder for golfklubben – der må være plads til os alle.

__________

Den 29. april 2015:

Hørsholm Kommune har indkaldt interesserede parter og kommunens borgere til dialogmøde om fredning og driftsplan for ‘Kokkedal og Sophienberg jorderne’ (det areal, som golfbanen ligger på)

Onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.30 – 21.30 i Sognegården

Se pressemeddelelsen her: Pressemeddelelse 21 april 2015_golf og træer

Vi opfordrer alle interesserede i at møde frem og give deres mening til kende. Man kan også se de seneste indlæg i sagen i Ugebladet her (tre indlæg fra forskellige parter – linket fører til interviewet med formanden) og i Frederiksbrog Amts Avis her (også tre indlæg fra forskellige parter, inkl. Slotsdalen. Linket fører til det med Naturfredningsforeningen).

Referat af møde den 21. april vedr. ny plejeplan for Slotsdalen

Tirsdag den 21.  april afholdt vi beboermøde om et forslag til en ny plejeplan for Slotsdalens fællesområder.

Mødet blev indledt ved at Helle som foreningens formand bød velkommen til de ca. 35 beboere, der var mødt op til mødet, og fortalte om baggrunden for planen. Bestyrelsen blev sidste sommer inspireret af at naboerne på Mikkelborg Allé havde fået hjælp fra en havearkitekt til at få mere sammenhæng i beplantningen for området. Alle hybenroser blev revet op og der blev plantet bøg i stedet, ligesom der blev givet råd til andre dele af beplantningen. Det var også et råd fra samme havearkitekt, der gjorde at vi besluttede at få mere sammenhæng i engen og græset ved Strandvejen samt valgte at slå randen langs stien lidt bredere i det fælles areal, som vi har med Mikkelborg Allé.

Vi spurgte derfor også den samme havearkitekt, Anne Marie Skjødt, om hun ville hjælpe os med at se på Slotsdalens område og vi fik udarbejdet en plan (se plejeplanen nederst i indlægget her). Det primære i planen er et ønske om at gøre noget ved de meget store områder med busketter, hvor der er snebærbuske med masser af vildtgroende planter i mellem. P.t. står de som en bred rand langs flere af hækkene og mod engen, og om bøgehækkene virker de som en ekstra hæk. Bestyrelsen synes at Anne Marie Skjødt har lavet en flot, professionel og sammenhængende plan og vi har derfor ønsket at fremsætte den til afstemning på generalforsamlingen. Som forarbejde ønskede vi selvfølgelig at have dialog med medlemmerne, før den sættes til afstemning, da der ikke er så meget tid til diskussion af et enkelt punkt på en generalforsamling. Ved vedtagelse af planen vil man formentlig skulle gøre det over et par år, så det kan rummes indenfor vor nuværende økonomi. Vi bruger en del penge på at klippe busketterne ned to gange årligt p.t. og det er ’hadeopgave’ for gartneren, fordi det er meget svært at komme til. Et eksempel på pris for en del af opgaven er at fjernelse af busketter og såning af græs vil koste ca. 75.000 + moms. Dette skal sættes op mod at vi p.t. bruger op mod 300.000 årligt på gartnerarbejde.

Anne Marie Skjødt fremlagde herefter planen ved at gennemgå hvert område. Tanken bag planen er at skabe mere sammenhæng i området og forædle de dele, der er pæne at se på og fjerne ’støjen’. Fx kan man p.t. ikke se buerne på avnbøgehækkene de steder, hvor der gror en meget bred ’ekstra’ hæk af buske udenom.  Anne Marie foreslår disse fjernet, så der kommer mere sammenhængende græsareal og de buede hække kan få lys og luft og komme til deres ret. Endvidere foreslår Anne Marie at omkranse Slotsdalens område udadtil ved både at tynde ud i beplantningen ud mod engen, hvor den er bredest og  sikre at der kommer bevoksning steder langs randen,  hvor der p.t. ikke er noget, så randen fremstår ensartet. Endvidere foreslås nye træer i hjørnet op mod Axel Heides vej for at afskærme og i den modsatte ende ved indgangen fra det åbne område mod engen ved stien mod Strandvejen. På den måde får man fornemmelsen ad at man nu går ind i Slotsdalens område, når man færdes på stien.

Den efterfølgende diskussion var primært præget af nogle kritiske røster, der – muligvis inspireret af en  omdelt skrivelse fra en beboer – udtrykte at fjernelse af busketterne foran deres hække var stærkt uønsket. Argumenterne var dels at bevoksningen beskyttede haven og beboerne bag hækken mod såvel tyve, legende børn, indsigt fra forbipasserende som lyskegler fra biler fra p-pladsen.  Helle oplyste at Det Kriminalpræventive Råd anbefaler at klippe hække lavere, gøre plankeværk lavere og fjerne vildtvoksende bevoksning, hvis man ønsker at gøre et område mindre udsat for tyverier.

En del beboere ud mod PM Daells allé, hvor man jo altid har haft åbent ud mod sti og vej udenfor hækken,  havde svært ved at forstå at det skulle være et problem med indsigt fra forbipasserende og lyskegler fra parkerende biler på en p-plads (det drejer sig om den vestligste), hvor det må være et stærkt begrænset antal biler, der parkerer i løbet af en aften.

I den efterfølgende diskussion var det svært at få fokus på helhedsbilledet af området, da ca. 14 af de fremmødte var meget faste i ønsket om at undgå at fjerne busketterne. Udover argumentet med sikkerhed, blev der også fremsat et argument om at fjernelse af busketterne ville skade det lokale fugle- og dyreliv.  Anne Marie understregede at den nye beplantning i form af de foreslåede træer mm.  jo vil være til glæde for både beboere og dyreliv i form af fugle og andre arter i området.

Det blev efterfølgende diskuteret om man kan fremsætte dele af planen til beslutning på generalforsamlingen, eller om man kan vælge blot at gøre ’dobbelthækken’ (busketterne) smallere.

Anne Marie Skjødt påpegede at vi næppe vil få udbytte af planen ved blot at gøre busketterne smallere, da det stadig vil se rodet ud med  to hække udenom hinanden. Det nederste af de bagvedliggende bøgehække vil heller ikke komme sig og blive grøn, hvis ikke der skabes luft og lys. Man kan evt. overveje at lade snebærbuskene stå nogle år, før man klipper dem ned, så de når at blive  buskede at se på. Det vil dog nok blive svært at få et ordentligt udtryk frem, fordi der står så meget andet selvsået i områderne, der vil forvirre indtrykket. Vi blev også mindet om, at man under alle omstændigheder vil være nødt til at klippe beplantningen helt ned hvert 4.-5. år for at kunne styre den.

Der er selvfølgelig også mulighed for at man ser på randen af området og starter med at få en plan for den del af beplantningen,  der omkranser Slotsdalen, således at der i første omgang  skabes bedre sammenhæng af Slotsdalens udtryk ud mod naboområderne.

Det blev endvidere påpeget fra et par beboere, at de foreslåede p-pladser langs ’mellemvejen’ (ud for nr. 85-91) er i strid med en tidligere beslutning om at forkaste et forslag om ekstra p-pladser der. Man kan i forslaget se bort fra de ekstra p-pladser, der er foreslået der.

Mødet blev hævet kl. 20.30.

Bestyrelsen har (både før og) efter mødet fået flere henvendelser fra beboere, der fandt planen godt gennemtænkt og professionelt udført. De var derfor ikke mødt frem, fordi de var godt tilfredse med forslaget, som det foreligger. Bestyrelsen gør opmærksom på, at man ’som sofavælger’ ikke kan få den store indflydelse på en diskussion;  det er sørgeligt, hvis det kun er de utilfredse, der møder frem og ytrer sig.

Bestyrelsen/den 28. april 2015

 

 

 

Klip hækken ned, beskær træer og ryd op!

Vi kan se at rigtigt mange har alt for høje hække. Det er næsten halvdelen af alle husstande, der har alt for høje hække – langt over de max. 1,80 meter, som er anført i vores husorden. Det koster lys og giver et meget lukket indtryk af vores bebyggelse. Nogle få har også for brede hække, så det er svært at passere på stien med fx en barnevogn.

Vi beder alle om at få klippet deres bøgehække ned i højden, så de igen er max. 1,80. Hvis der er højdeforskel på yder- og inderside af hækken, regnes højden fra den højest beliggende side af hækken. Nogle steder, fx for haver mod PM Daells allé, kan hækken godt være 1.80 høj langs vejen, og være langt højere fra havesiden og det er OK. Tjek også om din hæk er blevet for bred og trænger til at blive klippet ind i bredden.

Hvis din grund støder op til fælles beplantning, beder vi dig huske at få fjernet hækafklip mellem ydersiden af egen hæk og busketterne, så vores gartner også kan komme til. Gartneren får kun betaling for at klippe og fjerne eget hækafklip, og han fjerner ikke ’eget’ hækaffald, hvis det lander oveni afklip fra de private hække. Så ryd venligst op efter jer, så han kan komme til og vi kan få området pænt. Gartneren går i gang efter efterårsferien med at klippe hække om p-pladser og ’busketterne’ på fællesarealet.

Fra medio oktober (uge 42) vil der igen i år være mærket et område op på arealet mellem Slotsdalen 79 og 137 ud mod PM Daells allé, hvor der kan lægges haveaffald.

Fra ultimo oktober er det også tid for beskæring af træer. På fællesområdet går vi i gang med at beskære udvalgte træer. Men det nytter altså ikke noget, hvis ikke husstandene selv sørger for at klippe hække og beskære egne træer til rimelig størrelse. Desværre er der oprindeligt plantet skovtræer i nogle af haverne og de kræver jævnlig beskæring og vedligeholdelse, hvis ikke det skal tage alt lys både i ens egen og naboernes have.