Husorden for Grundejerforeningen Slotsdalen

Alle grundejere i Slotsdalen, er forpligtet, jf. skøde § 7, til at være medlem af grundejerforeningen Slotsdalen.

Denne husorden er gældende for alle beboere i Slotsdalen pr. 19.05 2009.

Reglerne erstatter tidligere gældende regler for leje og andelsboligforeningen Slotsdalen<

1. Affald.

I forbindelse med fyldning af egen skraldespand, skal de af kommunen og renovationsselskabet udstukne regler følges.

I materielgården ved nr. 81 kan afleveres:

  • glas og flasker lægges i de markerede trækasser
  • aviser og blade kommes i plastikcontainerne
  • småt jernaffald lægges i det anviste område
  • malerrester stilles i anviste træboks (større mængder kemikalieaffald og malerrester henvises til kommunens losseplads)
  • småt brændbart affald, max. 1m.i længden lægges i den store container(dog ikke
  • køkkenaffald)
  • haveaffald, max. 1 m lægges i de opstillede trækasser

Beboerne skal følge denne sortering, således, at der ikke efterfølgende skal bruges unødige ressourcer på at sortere det henlagte affald.

Bortskaffelse af større mængder byggeaffald og lignende henvises til kommunens genbrugsplads.

2. Fællesarealerne.

Alle grønne områder, samt de opstillede borde, bænke og legeredskaber på fællesarealerne, stilles under beboernes beskyttelse.

Eventuelt affald lægges i de opstillede papirkurve.

Der må ikke foretages beskæring af træer og buske. De grønne områder passes af foreningens gartner. Henvendelse vedrørende fællesarealerne, skal ske til grundejerforeningens bestyrelse.

3. Barnevogne og cykler

Barnevogne og cykler henstilles så de ikke er til gene for andre beboere.

4. Haver og indgangspartier

Haverne skal fremstå velholdte.

Hækkene må højst have en højde på 180cm. Højde på fælleshæk mellem husene, aftales beboerne imellem dog max. 180cm. Klipning af hække påhviler den enkelte husejer og skal foretages 2 gange om året på alle sider. Hækken må ikke blive så bred, at den kommer ud over fortovets kant.

Træer og buske på egen grund skal beskæres, så de ikke er til gene for naboer.

Det er ikke tilladt at etablere direkte adgang fra haverne på terrassesiden til P.M. Daells allé.

Tørring af tøj i haver og på terrasser må ikke være til gene for naboerne. Tøjstativer må ikke
overstige rækværkshøjde.

Ved anvendelse af grill, udendørspejs og lignende, anmodes beboerne om at tage hensyn til
naboer.

5. Husdyr

Det er tilladt at holde op til to husdyr såsom hund, kat og kanin under forudsætning af, at dette ikke giver gene for øvrige beboere. Alle hunde skal, når de færdes på Slotsdalens områder, føres i snor. Deres efterladenskaber skal fjernes.

6. Leg og boldspil

Leg og boldspil kan foregå på de åbne arealer, men må ikke være til gene for de øvrige beboere.

Leg på legepladserne skal ske under hensyn til de omkringboende.

7. Markiser

Opsætning af markiser, skal ske i henhold til regler herfor som kan ses på foreningens hjemmeside.

8. Parkering og færdsel med køretøjer

Der må ikke parkeres på tilkørselsveje af hverken beboere eller besøgende. Biler og motorcykler skal parkeres i de markerede parkeringspladser. Jf. politivedtægter.

Al motorkørsel skal ske i henhold til skiltning opsat ved indkørsel til Slotsdalen.

Bekendtgørelse om vejafmærkning, E 51 ”Opholds- og legeområde”

a. Det er tilladt at opholde sig og lege på vejen i hele dens bredde.

b. Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt 15 km/h).

c. De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed overfor gående. Hvor kørendes færdselsretning skærer gåendes, skal de kørende holde tilbage for de gående.

d. Når der på vejen opholder sig eller leger personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.

e. Parkering i opholds-og legeområder må ikke ske uden for de særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler.

f. Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra opholds- og legeområder.

Campingvogne, trailere og uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på området.
Lastbiler og erhvervskøretøjer over 3500 kg, må ikke langtidsparkere (over 6 timer) på køreveje og parkeringspladser i Slotsdalen. I henhold til lokal plan 47.

Knallertkørsel på stier og fortove er forbudt.

Oprensning og reetablering af skader forårsaget af motorkøretøjer påhviler ejeren af køretøjet.

9. Støj

Musik og anden støjende aktivitet samt brug af mobiltelefon udendørs, må ikke være til gene for de øvrige beboere.

Anvendelse af støjende tekniske hjælpemidler i huset bør så vidt muligt ikke finde sted i tidsrummet kl. 23,00‐07,00.

Boring og bankning må kun finde sted i tidsrummet mellem kl. 08,00‐20,00.

Slåning af græs og klipning af hæk, må finde sted mandag til fredag i tidsrummet mellem kl. 08,00‐ 20,00. Lørdag, søn- og helligdage i tidsrummet mellem kl. 10,00‐12,00.

10. Selskabslokaler (fælleslokaler)

Benyttelse af selskabslokalerne sker efter forudgående reservation hos viceværten. I forbindelse med udlejning, udleveres ”regler for benyttelse af selskabslokaler”. Der opkræves depositum og lejeafgift.

Overtrædelse af ”regler for benyttelse af selskabslokaler” kan afstedkomme tilbageholdelse af depositum, påtale fra bestyrelsen og evt. udelukkelse fra benyttelse af lokalerne i længere tid.

11. Skiltning

Skiltning må ikke finde sted.

12. Vaskeriet

Vaskeriet er til rådighed for Slotsdalens beboere. Betjeningsvejledning er opsat i vaskeriet.
Vasketøjet fjernes straks efter afsluttet vask eller tørretumbling fra maskinerne.

Fnugfilter i tørretumbler skal rengøres før og efter brug. I modsat fald ødelægges maskinerne.

Da der er installeret blødvandsanlæg til vaskemaskinerne, skal sæbe og skyllemiddel fra den
opsatte automat, anvendes.

Eventuelle fejl ved maskinerne, skal meddeles til viceværten og noteres på maskinen i vaskeriet, af hensyn til øvrige brugere.

13. Vedligeholdelse af bygninger og træværk

Det påhviler den enkelte ejer, at bygninger og træværk holdes i vedligeholdt stand. Der må kun benyttes de farver som er nævnt på foreningens hjemmeside.

Der må ikke foretages nogen form for ændring på og af det udvendige, med mindre det har været forelagt på – og godkendt af en generalforsamling.

14. Overtrædelse af husordens bestemmelser

Af hensyn til bevarelsen af grundejerforeningens fælleshus, legepladser, veje, stier, grønne
områder og bebyggelsen i det hele taget, er det den enkelte beboers ansvar, at overholde den fælles husorden.

Den enkelte grundejer er ansvarlig for, at husstanden og dennes gæster overholder
bestemmelserne.

Gentagende og grov overtrædelse af husordenen, vil føre til påtale fra bestyrelsen.

 

Version til print (pdf)