Tag-arkiv: hæk

De ‘ydre’ buske fjernes

Gartneren er gået i gang med at grave buske op i den østlige del af Slotsdalen med det formål at få lavet en smallere og mere luftig rand langs Slotsdalen (jf. omtale i sidste nyhedsbrev fra december). Desværre bliver resultatet ikke tilfredsstillende og vi har derfor efter råd fra gartneren besluttet at tage skridtet fuldt ud og få gravet buskene op langs den ydre nordlige kant af Slotsdalen mod engen og i de vestlige ‘hjørner’. Dette arbejde kommer til at foregå over de næste uger. Det vil i første omgang betyde at der bliver åbent med græs mod engen, men også at de meget brede hæklignende rande om de vestlige hjørner graves væk.

I stedet bliver der sået græs. Vedligeholdelsen af området bliver samtidig nemmere, da der i stedet for klipning blot skal slås græs i de områder. På den måde kan vi nemmere kan se, hvor vi vil etablere evt. nye bede. Ved at holde områderne med græs alene kan vi i løbet af den næste sæson eller to også sikre os at der ikke er rester fra de opgravede planter, der skyder, før vi vælger at plante evt. nyt.

Endnu en gang: vi rører ikke ved det indvendige af beplantningen i vores område, men nøjes med at få tæmmet kanten af Slotsdalen med dette arbejde.

Det sker jævnligt at der er beboere, der har ønsker og kommentarer til gartnerne, når de er i området. Gartneren gør kun det arbejde, som vi har bedt ham udføre for foreningen og hverken han eller hans ansatte skal forstyrres i arbejdet. Alle henvendelser vedr. pleje af vores grønne områder skal rettes til bestyrelsen.

Den 15. februar 2016/bestyrelsen

2016-02-13 11.25.36

Referat af møde den 21. april vedr. ny plejeplan for Slotsdalen

Tirsdag den 21.  april afholdt vi beboermøde om et forslag til en ny plejeplan for Slotsdalens fællesområder.

Mødet blev indledt ved at Helle som foreningens formand bød velkommen til de ca. 35 beboere, der var mødt op til mødet, og fortalte om baggrunden for planen. Bestyrelsen blev sidste sommer inspireret af at naboerne på Mikkelborg Allé havde fået hjælp fra en havearkitekt til at få mere sammenhæng i beplantningen for området. Alle hybenroser blev revet op og der blev plantet bøg i stedet, ligesom der blev givet råd til andre dele af beplantningen. Det var også et råd fra samme havearkitekt, der gjorde at vi besluttede at få mere sammenhæng i engen og græset ved Strandvejen samt valgte at slå randen langs stien lidt bredere i det fælles areal, som vi har med Mikkelborg Allé.

Vi spurgte derfor også den samme havearkitekt, Anne Marie Skjødt, om hun ville hjælpe os med at se på Slotsdalens område og vi fik udarbejdet en plan (se plejeplanen nederst i indlægget her). Det primære i planen er et ønske om at gøre noget ved de meget store områder med busketter, hvor der er snebærbuske med masser af vildtgroende planter i mellem. P.t. står de som en bred rand langs flere af hækkene og mod engen, og om bøgehækkene virker de som en ekstra hæk. Bestyrelsen synes at Anne Marie Skjødt har lavet en flot, professionel og sammenhængende plan og vi har derfor ønsket at fremsætte den til afstemning på generalforsamlingen. Som forarbejde ønskede vi selvfølgelig at have dialog med medlemmerne, før den sættes til afstemning, da der ikke er så meget tid til diskussion af et enkelt punkt på en generalforsamling. Ved vedtagelse af planen vil man formentlig skulle gøre det over et par år, så det kan rummes indenfor vor nuværende økonomi. Vi bruger en del penge på at klippe busketterne ned to gange årligt p.t. og det er ’hadeopgave’ for gartneren, fordi det er meget svært at komme til. Et eksempel på pris for en del af opgaven er at fjernelse af busketter og såning af græs vil koste ca. 75.000 + moms. Dette skal sættes op mod at vi p.t. bruger op mod 300.000 årligt på gartnerarbejde.

Anne Marie Skjødt fremlagde herefter planen ved at gennemgå hvert område. Tanken bag planen er at skabe mere sammenhæng i området og forædle de dele, der er pæne at se på og fjerne ’støjen’. Fx kan man p.t. ikke se buerne på avnbøgehækkene de steder, hvor der gror en meget bred ’ekstra’ hæk af buske udenom.  Anne Marie foreslår disse fjernet, så der kommer mere sammenhængende græsareal og de buede hække kan få lys og luft og komme til deres ret. Endvidere foreslår Anne Marie at omkranse Slotsdalens område udadtil ved både at tynde ud i beplantningen ud mod engen, hvor den er bredest og  sikre at der kommer bevoksning steder langs randen,  hvor der p.t. ikke er noget, så randen fremstår ensartet. Endvidere foreslås nye træer i hjørnet op mod Axel Heides vej for at afskærme og i den modsatte ende ved indgangen fra det åbne område mod engen ved stien mod Strandvejen. På den måde får man fornemmelsen ad at man nu går ind i Slotsdalens område, når man færdes på stien.

Den efterfølgende diskussion var primært præget af nogle kritiske røster, der – muligvis inspireret af en  omdelt skrivelse fra en beboer – udtrykte at fjernelse af busketterne foran deres hække var stærkt uønsket. Argumenterne var dels at bevoksningen beskyttede haven og beboerne bag hækken mod såvel tyve, legende børn, indsigt fra forbipasserende som lyskegler fra biler fra p-pladsen.  Helle oplyste at Det Kriminalpræventive Råd anbefaler at klippe hække lavere, gøre plankeværk lavere og fjerne vildtvoksende bevoksning, hvis man ønsker at gøre et område mindre udsat for tyverier.

En del beboere ud mod PM Daells allé, hvor man jo altid har haft åbent ud mod sti og vej udenfor hækken,  havde svært ved at forstå at det skulle være et problem med indsigt fra forbipasserende og lyskegler fra parkerende biler på en p-plads (det drejer sig om den vestligste), hvor det må være et stærkt begrænset antal biler, der parkerer i løbet af en aften.

I den efterfølgende diskussion var det svært at få fokus på helhedsbilledet af området, da ca. 14 af de fremmødte var meget faste i ønsket om at undgå at fjerne busketterne. Udover argumentet med sikkerhed, blev der også fremsat et argument om at fjernelse af busketterne ville skade det lokale fugle- og dyreliv.  Anne Marie understregede at den nye beplantning i form af de foreslåede træer mm.  jo vil være til glæde for både beboere og dyreliv i form af fugle og andre arter i området.

Det blev efterfølgende diskuteret om man kan fremsætte dele af planen til beslutning på generalforsamlingen, eller om man kan vælge blot at gøre ’dobbelthækken’ (busketterne) smallere.

Anne Marie Skjødt påpegede at vi næppe vil få udbytte af planen ved blot at gøre busketterne smallere, da det stadig vil se rodet ud med  to hække udenom hinanden. Det nederste af de bagvedliggende bøgehække vil heller ikke komme sig og blive grøn, hvis ikke der skabes luft og lys. Man kan evt. overveje at lade snebærbuskene stå nogle år, før man klipper dem ned, så de når at blive  buskede at se på. Det vil dog nok blive svært at få et ordentligt udtryk frem, fordi der står så meget andet selvsået i områderne, der vil forvirre indtrykket. Vi blev også mindet om, at man under alle omstændigheder vil være nødt til at klippe beplantningen helt ned hvert 4.-5. år for at kunne styre den.

Der er selvfølgelig også mulighed for at man ser på randen af området og starter med at få en plan for den del af beplantningen,  der omkranser Slotsdalen, således at der i første omgang  skabes bedre sammenhæng af Slotsdalens udtryk ud mod naboområderne.

Det blev endvidere påpeget fra et par beboere, at de foreslåede p-pladser langs ’mellemvejen’ (ud for nr. 85-91) er i strid med en tidligere beslutning om at forkaste et forslag om ekstra p-pladser der. Man kan i forslaget se bort fra de ekstra p-pladser, der er foreslået der.

Mødet blev hævet kl. 20.30.

Bestyrelsen har (både før og) efter mødet fået flere henvendelser fra beboere, der fandt planen godt gennemtænkt og professionelt udført. De var derfor ikke mødt frem, fordi de var godt tilfredse med forslaget, som det foreligger. Bestyrelsen gør opmærksom på, at man ’som sofavælger’ ikke kan få den store indflydelse på en diskussion;  det er sørgeligt, hvis det kun er de utilfredse, der møder frem og ytrer sig.

Bestyrelsen/den 28. april 2015

 

 

 

Klip hækken ned, beskær træer og ryd op!

Vi kan se at rigtigt mange har alt for høje hække. Det er næsten halvdelen af alle husstande, der har alt for høje hække – langt over de max. 1,80 meter, som er anført i vores husorden. Det koster lys og giver et meget lukket indtryk af vores bebyggelse. Nogle få har også for brede hække, så det er svært at passere på stien med fx en barnevogn.

Vi beder alle om at få klippet deres bøgehække ned i højden, så de igen er max. 1,80. Hvis der er højdeforskel på yder- og inderside af hækken, regnes højden fra den højest beliggende side af hækken. Nogle steder, fx for haver mod PM Daells allé, kan hækken godt være 1.80 høj langs vejen, og være langt højere fra havesiden og det er OK. Tjek også om din hæk er blevet for bred og trænger til at blive klippet ind i bredden.

Hvis din grund støder op til fælles beplantning, beder vi dig huske at få fjernet hækafklip mellem ydersiden af egen hæk og busketterne, så vores gartner også kan komme til. Gartneren får kun betaling for at klippe og fjerne eget hækafklip, og han fjerner ikke ’eget’ hækaffald, hvis det lander oveni afklip fra de private hække. Så ryd venligst op efter jer, så han kan komme til og vi kan få området pænt. Gartneren går i gang efter efterårsferien med at klippe hække om p-pladser og ’busketterne’ på fællesarealet.

Fra medio oktober (uge 42) vil der igen i år være mærket et område op på arealet mellem Slotsdalen 79 og 137 ud mod PM Daells allé, hvor der kan lægges haveaffald.

Fra ultimo oktober er det også tid for beskæring af træer. På fællesområdet går vi i gang med at beskære udvalgte træer. Men det nytter altså ikke noget, hvis ikke husstandene selv sørger for at klippe hække og beskære egne træer til rimelig størrelse. Desværre er der oprindeligt plantet skovtræer i nogle af haverne og de kræver jævnlig beskæring og vedligeholdelse, hvis ikke det skal tage alt lys både i ens egen og naboernes have.

Klipning af hæk – før eller efter Skt. Hans?

Skal hækkene klippes før eller efter Skt. Hans? Ja, det er der mange meninger og holdninger til.

Men når du går i gang med arbejdet, er det vigtigt at du er opmærksom på, at der i Slotsdalens husorden bl.a. står “Hækkene må højst have en højde på 180 cm. Højde på fælleshæk mellem husene aftales beboerne imellem, dog maks. 180 cm. Klipning af hække påhviler den enkelte husejer og skal foretages 2 gange om året på alle sider. … Hækken må ikke blive så bred, at den vokser ud over fortovet …Træer og buske på egen grund skal beskæres, så de ikke er til gene for naboerne”.

I ugen efter Skt. Hans – uge 27 – går gartneren i gang med at klippe buske på fællesarealerne. Det er derfor vigtigt, at du har fjernet alt dit hækaffald ud mod fællesarealerne, så gartneren kan komme til.

I uge 27 vil det være muligt at aflevere hækaffald på den afmærkede plads på fællesarealet mellem bebyggelsen øst – vest (mellem nr. 79 og 139).

Kirsten Meleschko, bestyrelsen.