Golfbanesagen – støt op om bestyrelsens arbejde

En del har sikkert bemærket, at sagen om den manglende pleje af det fredede areal langs PM Daells Allé op mod Kokkedal Slot nu er kommet i politisk fokus.

Vi har siden 2008 på vegne af beboerne appelleret til kommunen til at sikre pleje af arealet i henhold til fredningen, dvs. med åben vidder og slette, og med en sikring af oplevelsen af at der er tale om offentligt tilgængelige arealer. Det har været yderst vanskeligt at opnå handling fra kommunen.

Bestyrelsen har ligeledes oplevet, at en række medlemmer i Kokkedal Golfklub har været særdeles aktive i at søge at få forhindret sagens behandling.

Kommunalbestyrelsen skulle have behandlet sagen på møde i denne uge, men punktet er udsat af borgmesteren, der jf. en pressemeddelelse planlægger et borgermøde om emnet. Forvaltningens fagfolk samt Miljø- og Planlægningsudvalget har indstillet til politikerne at drøfte og vedtage en af følgende tre forslag:

  1. Der træffes afgørelse om, at golfklubben kan bibeholde en del af beplantningen, hvilket kan rummes inden for den gældende driftsplan. Golfklubben pålægges at reducere beplantning i henhold hertil. 
  2. At pålægge golfklubben at reducere i beplantningen svarende til, hvad der er godkendt i henhold til nugældende driftsplan.
  3. Golfklubbens forslag til ny driftsplan sendes i 8 ugers høring samtidig med offentlig ideindkaldelse til ny driftsplan for hele Kokkedalområdet.

Endvidere anbefales det at drøfte, hvorvidt Hørsholm Kommune som ejer og udlejer af golfbanearealerne skal foranledige, at der i vinteren 2015/2016 foretages reduktion af beplantning på golfbanen nord for Kokkedal Alle. Omfanget og udførelsen må bero på hvilken af beslutning KB træffer jf. ovenstående forslag.

Kommunens Miljø- og Planlægningsudvalg har indstillet at kommunalbestyrelsen vælger løsning nr. 2, og det er dette som af flere udstilles som et overgreb mod naturen, hvilket i vore øjne er en stærk forvrængning af sagen. Tydeligvis har flere parter ingen interesse i at erindre, at en fredning netop sigter mod at bevare en type landskab (åbne vidder/slette) som særlig landskabelig værdi.

Det er vigtigt for os, at vi repræsenterer grundejerforeningens medlemmer i denne sag – vi ønsker jeres opbakning. Vi er derfor interesseret i at få henvendelser fra beboere og ejere, der er interesseret i sagen og som har lyst til at give deres mening til kende samt om nødvendigt være med til at bakke sagen op. Hvis du er helt uenig vil vi også meget gerne vide det. Skriv til bestyrelsen@slotsdalen.com eller kom forbi en af os.

Særlig interesse har formentlig de beboere, der har fået spoleret deres udsigt op mod slottet over det tidligere frie areal gennem de sidste år, men mon ikke også andre er interesseret i at få genskabt naturen, som den blev fredet og hvor alle, der færdedes i området havde oplevelsen af at færdes i et åbent landskab med frit udsyn? Har du også fotos fra dengang udsigten var intakt (dvs. min 8-10 år gamle fotos), vil vi også meget gerne høre fra dig.